VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

PRIVACYVERKLARING

We vinden het belangrijk uw persoonlijke gegevens te beschermen tijdens het gehele verwerkingsproces. Hieronder leggen we uit welke informatie Returnista B.V. hiernate noemen ‘Returnista’ verzamelt wanneer u onze website bezoekt en hoe deze informatie wordt gebruikt. 

PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN VERWERKEN

Persoonsgegevens zijn specifieke gegevens over persoonlijke of feitelijke kenmerken, gerelateerd aan een (specifieke), natuurlijke persoon waarvan de identiteit, direct of indirect, te achterhalen valt. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw officiële naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum.Gegevens die niet direct aan uw identiteit gekoppeld kunnen worden – zoals favoriete websites of het aantal gebruikers van een site – worden niet als persoonsgegevens beschouwd. Bij vragen / klachten kunt u contact met ons opnemen via onze klantenservice viasupport@returnista.nl Verantwoordelijke: Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door:  Returnista B.V. Olympisch stadion 12 1076DE, Amsterdam 

HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Bezoeken van onze website RETURNISTA  hecht veelwaarde aan het behoud van de privacy van de gebruikers van onze websites.Wanneer u onze websites bezoekt, slaan onze webservers om veiligheidsreden en altijd tijdelijk de verbindingsgegevens van de computer op waarmee u onze website bezoekt, een lijst van de pagina’s die u binnen onze website bezoekt, de datum en duur van uw bezoek, de identificatiegegevens van de gebruikte browser en het besturingssysteem en de website waar u vandaan kwam. Andere persoonlijke informatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, wordt niet verzameld, tenzij u deze details op vrijwillige basis verstrekt, bijv.wanneer u een online contactformulier invult, als onderdeel van eenregistratie, enquête, wedstrijd, het nakomen van een overeenkomst of eenverzoek om informatie. De wettelijke grondslag voor het verwerken van de hierboven genoemde persoonsgegevens categorieën is gelegen in uw toestemming (artikel6.1.a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Hierna: AVG) ). Ook heeft RETURNISTA  een legitiem belang(artikel 6.1.f AVG) voor het verwerken van deze persoonsgegevens in het kadervan het beveiligen en goede functionaliteit van de website.  Daarnaast maakt RETURNISTA  gebruik van cookies, tracking tools en andere technieken. Hierover kunt u meer lezen in ons cookie statement . Deze data wordt na 30 dagen na het bezoek van de website automatisch verwijderd.  

Uitvoeren van RETURNISTA  diensten en producten

 Om onze diensten te verlenen en om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit contractuele overeenkomsten die met u zijn afgesloten verwerken we ook persoonsgegevens van u. Deze gegevens worden gebruikt voor bijvoorbeeld de volgende doelen:
• het uitvoeren vaneen retour opdracht in samenwerking met onze partners DHL Parcel BV en UPS
• het beheren van klantgegevens;
•  het afhandelen van betalingen;
• beschermen van eigendommen van RETURNISTA ;
• en het optimaliseren van onze dienstverlening. 
De wettelijke grondslag voor het verwerken van de hierboven genoemde persoonsgegevens categorieën is gelegen in artikel 6.1.b en c AVG doordat de verwerking noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen bij het uitvoeren van de overeenkomst met u.  

Verwerkingen voor klant applicaties 

Wanneer u gebruik maakt van de retour-portalen van RETURNISTA voor het retourneren van een pakket, dan zijn de volgende gegevens noodzakelijk:•    naam, adres ene-mail adres van ontvangen;•    naam, adres ene-mail adres van verzender;•    telefoonnummer, ordernummer van de bestelling(optioneel)  De wettelijke basis voor de bovengenoemde verwerking is artikel. 6.1.f AVG. De verwerking van klantgegevens voor eigen direct marketingdoeleinden wordt beschouwd als uitgevoerd voor een legitiem belang. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de genoemde verwerking.Om uw recht uit te oefenen, kunt u eenvoudig contact met ons opnemen via de contactgegevens die hierboven zijn vermeld. Als u zich registreert voor een van onze nieuwsbrieven, hebben wij het recht om uw e-mailadres voor dit doel te gebruiken. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief door op de betreffende link onder aan de nieuwsbrief te klikken. In het geval dat u bezwaar maakt of zich afmeldt voor onze nieuwsbrief diensten, worden uw persoonsgegevens verwijderd van de mailinglijst of geblokkeerd en niet langer verwerkt voor dergelijke doeleinden   Verwerkingen voor online activiteiten en website optimalisatie: Wij maken gebruik van traceer software om vast te stellen hoeveel gebruikers onze website bezoeken en hoe vaak. Wij gebruiken deze software niet om persoonsgegevens of individuele IP-adressen te verzamelen. De gegevens worden uitsluitend in anonieme en samengevatte vorm gebruikt voor statistische doeleinden en voor de ontwikkeling van de website. Gebruik van cookies“Cookies” zijn kleine bestanden waarin specifieke informatie over uw gebruikte apparatuur en u, de gebruiker, kan worden opgeslagen wanneer u een van onze websites bezoekt. Met behulp van deze cookies kunnen wij het aantal gebruikers vaststellen en hoe vaak onze websites bezocht worden. Cookies stellen ons eveneens in staat om u precies die aanbiedingen te kunnen doen die voor u het meest geschikt en efficiënt zijn. Wij maken gebruik van twee soorten cookies: de zogenaamde“sessiecookies” worden uitsluitend gedurende uw bezoek aan een van onze websites gebruikt, en de “permanente cookies” worden door ons gebruikt om informatie te bewaren over bezoekers die regelmatig een van onze websites bezoeken. Het doel van het gebruik van cookies is om u optimaal te kunnen begeleiden en u te “herkennen”, zodat we u bij herhaald gebruik (zoveel mogelijk) gevarieerde internetpagina’s en nieuwe inhoud kunnen presenteren.  Op basis van legitieme belangen, zoals vermeld in artikel.6.1.f AVG, gebruiken we "sessiecookies" om onze website te optimaliseren en om een gemakkelijke en ongestoorde gebruikerservaring te garanderen.Deze cookies worden uitsluitend opgeslagen voor de duur van uw bezoek aan onze internetpagina's. Ze worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.Voor nadere informatie verwijzen wij u graag door naar ons cookie statement.  

WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEDEELD MET DERDEN?

RETURNISTA  deelt,verkoopt of verspreidt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal dit inde toekomst niet doen, tenzij wettelijk vereist, tenzij dit vereist is voor hetdoel van het contract of tenzij u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeftgegeven. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om uw adres- en bestelgegevens door tegeven aan onze aannemers wanneer u producten bestelt. Externe dienstverleners die namens ons gegevens verwerken,zijn contractueel verplicht om strikte geheimhouding te handhaven zoals bepaaldin artikel 28 AVG. RETURNISTA  isverantwoordelijk voor het beveiligen van uw gegevens in dergelijkeomstandigheden. De dienstverleners volgen de instructies van RETURNISTA . Ditwordt afgedwongen door technische en organisatorische maatregelen.     

UW RECHTEN ONDER DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Als betrokkene heeft u verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij lichten deze rechten hieronder toe. 

Inzagerecht

U kunt inzage vragen in de gegevens die van u worden verwerkt. 

Correctie- en verwijderingsrecht

U kunt verzoeken om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen, indien de gegevens onjuist zijn of de verwerking niet gerechtvaardigd is. 

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen alle verwerkingen van uwpersoonsgegevens die zijn gebaseerd op artikel 6.1.f AVG. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via support@returnista.nl  

Recht op beperking

U kunt verzoeken de verdere verwerking van uw gegevens te beperken indien:
•   u in afwachting bent op de beoordeling van een correctieverzoek;
•    uw gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden, maar u geen verwijdering wenst;
•    indien u de gegevens langer nodig heeft dan RETURNISTA  ze nodig heeft voor een rechtszaak of de voorbereiding daarvan;
•    in afwachting van de beoordeling van een bezwaar. 

Recht op gegevensoverdracht

U kunt de door u aan RETURNISTA verstrekte gegevens ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Tevens geldt dit alleen voor gegevens die RETURNISTA alreeds in digitale vorm verwerkt.  

Intrekken van toestemming

U heeft altijd het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan staken. 

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is kosteloos, behoudens misbruik. Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u een verzoek indienen via onze klantenservice

 Termijnen

We zullen uw verzoeken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand beantwoorden. Mochten we deze termijn niet halen dan laten we dit u voor het verstrijken van de termijn weten. Het kan zijn dat omwille van de complexiteit of omvang van uw verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt tot drie maanden.    

Identificatie

Wij kunnen bij alle verzoeken die u indient vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigen.  

VEILIGHEID

RETURNISTA  neemt allenoodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens tegen verlies of misbruik te beschermen. Uw gegevens worden bijvoorbeeld in een veilige omgeving opgeslagen, die niet toegankelijk is voor het publiek. In vrijwel alle gevallen worden uw persoonsgegevens tijdens het verzenden gecodeerd. Als u per e-mail contact met RETURNISTA  wilt opnemen, willen wij u erop wijzen dat de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet gegarandeerd kan worden. De inhoud van e-mailberichten kan door derden gelezen worden. Daarom raden wij u aan om vertrouwelijke informatie uitsluitend per post aan ons te sturen naar Olympisch stadion 12, 1076DE,Amsterdam, Nederland. 

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

Wij doen onze uiterste best om deze privacyverklaring zo accuraat mogelijk te houden. Daarom kan het zijn dat wij onze verklaring moeten bijwerken.  RETURNISTA  behoudt zich het recht voor om wijzigingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren. Controleer dus regelmatig of er wijzigingen zijn aangebracht. Door gebruik te maken van de websites van RETURNISTA  gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

 VRAGEN, VERZOEKEN OF KLACHTEN

Bij eventuele vragen, verzoeken of respectievelijk klachtenverzoeken we u contact op te nemen met onze klantenservice via support@returnista.nl