Terms & Conditions

Algemene voorwaarden dienstverlening Returnista

Consument is verantwoordelijk voor het afgeven van het juiste pakketje bedoeld voor de juiste webwinkel aan de koerier/pakketpunt, Returnista draagt geen verantwoordelijkheid voor vermissing en/of beschadiging van een onjuist pakket. Returnista zal haar uiterste best doen om de consument te ondersteunen bij het lokaliseren van desbetreffend pakket.

Art. 1 Toepasselijkheid 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Returnista. Deze overeenkomst heeft betrekking op de volgende twee vennootschappen, hierna te noemen ‘Returnista’:

Returnista B.V., gevestigd aan Olympisch Stadion 12, 1076DE, Amsterdam, geregistreerd onder kvk: 69019460
Volta Technologies B.V. gevestigd aan Prinsengracht 743c, 1017LC, Amsterdam, geregistreerd onder kvk: 77567528

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, dienstverlening en verkopen van Returnista, alle offertes van en alle overeenkomsten met Returnista. In het bijzonder voorzien deze algemene voorwaarden. Op alle werkzaamheden, dienstverlening, verkopen en overeenkomsten van Returnista is de laatste versie van de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC), van toepassing. 

Art. 2 Definities 

Retour:
door klanten van de Webshop te retourneren pakket met product(en) die zij eerder hebben besteld bij de Webshop 
Webshop: Webshop waarmee Returnista een samenwerkingsovereenkomst aan zal gaan of is gegaan Klant: opdrachtgever van de retourzending
Ophaaladres: locatie die de Klant van de Webshop kiest (een fysiek postadres in Nederland) en waar Returnista een of meer Retouren op kan halen
Afleveradres: het door de webshop te kiezen adres (een fysiek postadres in Nederland) waar Returnista Retouren kan bezorgen 
Tijdslot: het door de Klant gereserveerde tijdslot waarbinnen Returnista de Retour op zal halen 

Art. 3 Voorwaarden Retouren, Ophaaladressen, Klanten, Veiligheid en Rechtmatigheid
 
Returnista heeft het recht Retouren zonder aankondiging te openen en te inspecteren voor veiligheids-, beveiligingsdoeleinden of op basis van andere voorschriften en in geval zij dat noodzakelijk acht autoriteiten (waaronder fiscus, politie en douane) te informeren over de Retour. De Webshop verzendt geen producten die kunnen leiden tot Retouren die gevaarlijk of onrechtmatig kunnen zijn en houdt zich bij de verkoop van haar producten en het uitoefenen van haar activiteiten strikt aan de daarvoor toepasselijke wet en regelgeving. Returnista heeft het recht Ophaaladressen, Retouren en/of klanten van de Webshop zonder opgaaf van redenen te weigeren. In geval Returnista haar diensten niet wil verlenen, laat zij dit direct weten aan de Webshop. Indien een product een afwijkend formaat of gewicht heeft, stelt de Webshop de mogelijkheid het product te retourneren via Returnista niet open. 

Art. 4 Geen gehoor tijdens het Tijdslot 

Bij geen gehoor tijdens het Tijdslot op het Ophaaladres en alle andere gevallen waarin het ophalen van de Retour ter plekke feitelijk onmogelijk blijkt, zal de vervoerder de eerstvolgende werkdag de ophaalopdracht nogmaals uitvoeren 

Art. 5 Bezorging Afleveradres

Een Retour geldt als geretourneerd bij de Webshop op het moment dat Returnista de Retour bij het Afleveradres aflevert. De Webshop moet altijd tekenen voor ontvangst. Indien het Afleveradres niet bereikbaar of gesloten blijkt, licht Returnista de Webshop daarover in en tracht zij de Retour binnen 3 dagen nogmaals te bezorgen. Als ook dan geen bezorging plaats kan vinden, houdt Returnista de Retour nog 30 dagen onder zich. Gedurende deze 30 dagen kan de Webshop de Retour op haar kosten afhalen op een door Returnista aan te geven adres.
 
Art. 6 Overmacht 

Returnista kan zich op overmacht te beroepen als de uitvoering van haar verplichtingen onder deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen (zoals bijvoorbeeld natuurrampen, terroristische aanslagen, stakingen en/of storingen bij derden die internetverkeer onmogelijk maken). Als dat aan de orde is, laat Returnista de Webshop zo spoedig mogelijk weten dat er sprake is van overmacht. In dat geval worden haar verplichtingen opgeschort zonder dat Returnista aansprakelijk zal zijn of worden voor de vertraging en/of schade die daardoor ontstaat. Als de overmacht langer dan 1 maand duurt, zijn beide Partijen bevoegd deze Overeenkomst door een schriftelijke verklaring per direct te beëindigen. 

Art. 7 Aansprakelijkheid, Vrijwaring en Verplichting verzekering Webshop

Returnista is verantwoordelijk voor de Retour vanaf het moment van feitelijke inontvangstneming bij het Ophaaladres tot het moment van de aflevering op het aangegeven adres van de Webshop. Returnista is in geen geval aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die de Webshop of Klant lijdt door welk eventueel tekortschieten van Returnista dan ook. Werknemers, bestuurders en aandeelhouders van Returnista zijn geen partij bij overeenkomsten met Returnista. Returnista en de consument komen hierbij echter overeen dat de eventuele aansprakelijkheid van werknemers, bestuurders en aandeelhouders van Returnista voor al hun eventuele handelen en nalaten voor zover dat samenhangt met werkzaamheden van Returnista, behoudens in geval van opzet of grove schuld, eveneens beperkt zal zijn tot maximaal het bedrag dat Returnista op grond van art. 8:1105 BW verschuldigd is of – als art. 8:1105 BW niet van toepassing is – tot maximaal EUR 5.000,--. De Webshop vrijwaart Returnista van eventuele directe aanspraken van klanten van de Webshop die samenhangen met de dienstverlening van Returnista in het kader van deze overeenkomst en zal Returnista in voorkomend geval schadeloos stellen voor dergelijke aanspraken. De Webshop vrijwaart Returnista eveneens tegen aanspraken van derden wegens schade, persoonlijk letsel of dood veroorzaakt door of met (gebrekkige) producten van de Webshop die Returnista in het kader van haar dienstverlening onder zich houdt, heeft gehouden of zal houden. De Webshop zal ter zake een passende aansprakelijkheidsverzekering aanhouden en de polis op het eerste verzoek van Returnista aan haar ter inzage geven. 

Art. 8 Toepasselijk recht en forumkeuze 

Op alle overeenkomsten met en dienstverlening van Returnista en de samenwerking voortvloeiend uit deze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen met betrekking tot overeenkomsten met Returnista, de samenwerking voortvloeiend uit deze overeenkomsten en/of de dienstverlening van Returnista, worden in eerste instantie exclusief voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam, Nederland. Zie ‘privacy’ op www.returnista.nl voor aanvullende informatie mbt privacy