Algemene voorwaarden dienstverlening

Art. 1 Toepasselijkheid

Dit zijn de algemene voorwaarden van Returnista B.V. , hierna “Returnista”, gevestigd te (7325 WZ)  Apeldoornaan de IJsseldijk 2, kvk: 69019460.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, dienstverlening en verkopen van Returnista, alle offertes van en alle overeenkomsten met Returnista. In het bijzonder voorzien deze algemene voorwaarden in aanvullende voorwaarden bij samenwerkingsovereenkomsten met Returnista op grond waarvan Returnista Retouren verzorgt voor (klanten van) webshops.

Op alle werkzaamheden, dienstverlening, verkopen en overeenkomsten van Returnista is de laatste versie van de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC), van toepassing.

Art. 2 Definities

Retour: door klanten van de Webshop te retourneren pakket met product(en) die zij eerder hebben besteld bij de Webshop

Webshop: Webshop waarmee Returnista een samenwerkingsovereenkomst aan zal gaan of is gegaan

Klant: Klant van de Webshop

Ophaaladres: locatie die de Klant van de Webshop kiest (een fysiek postadres in Nederland) en waar Returnista een of meer Retouren op kan halen

Afleveradres: het door de webshop te kiezen adres (een fysiek postadres in Nederland) waar Returnista Retouren kan bezorgen

Tijdslot: het door de Klant gereserveerde tijdslot waarbinnen Returnista de Retour op zal halen

Art. 3 Voorwaarden Retouren, Ophaaladressen, Klanten, veiligheid en rechtmatigheid

Returnista heeft het recht Retouren zonder aankondiging te openen en te inspecteren voor veiligheids-, beveiligingsdoeleinden of op basis van andere voorschriften en in geval zij dat noodzakelijk acht autoriteiten (waaronder fiscus, politie en douane) te informeren over de Retour.

De Webshop verzendt geen producten die kunnen leiden tot Retouren die gevaarlijk of onrechtmatig kunnen zijn en houdt zich bij de verkoop van haar producten en het uitoefenen van haar activiteiten strikt aan de daarvoor toepasselijke wet en regelgeving.

Returnista heeft het recht Ophaaladressen, Retouren en/of klanten van de Webshop zonder opgaaf van redenen te weigeren. In geval Returnista haar diensten niet wil verlenen, laat zij dit zo spoedig mogelijk weten aan de Webshop. Indien een product een afwijkend formaat of gewicht heeft, stelt de Webshop de mogelijkheid het product te retourneren via Returnista niet open.

Art. 4 Geen gehoor tijdens het Tijdslot

Bij geen gehoor tijdens het Tijdslot op het Ophaaladres en alle andere gevallen waarin het ophalen van de Retour ter plekke feitelijk onmogelijk blijkt, zendt Returnista de Klant een email waaruit blijkt dat het ophalen van de Retour geen doorgang heeft kunnen vinden. De Klant kan dan een nieuw Tijdslot reserveren voor de Retour. In dat geval is de volledige vergoeding nogmaals verschuldigd.

Art. 5 Bezorging Afleveradres

Een Retour geldt als geretourneerd bij de Webshop op het moment dat Returnista de Retour  bij het Afleveradres aflevert. De Webshop moet altijd tekenen voor ontvangst.

Indien het Afleveradres niet bereikbaar of gesloten blijkt, licht Returnista de Webshop daarover in en tracht zij de Retour binnen 3 dagen nogmaals te bezorgen. Als ook dan geen bezorging plaats kan vinden, houdt Returnista de Retour nog 30 dagen onder zich. Gedurende deze 30 dagen kan de Webshop de Retour op haar kosten afhalen op een door Returnista aan te geven adres. Als de Webshop geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, is Returnista door het verstrijken van de termijn van 90 dagen en zonder dat Returnista de Webshop daar nog verder over hoeft te informeren, gerechtigd vrijelijk over de Retour te beschikken. Redelijke kosten die Returnista maakt met betrekking tot het afvoeren of vernietigen van Retouren zal de Webshop aan Returnista vergoeden.

 

Art. 6 Doorlooptijden, beschikbaarheid IT-tool

Returnista spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van de IT-tool voor de Webshop en klanten van de Webshop, maar kan die niet garanderen en is niet aansprakelijk voor het eventueel niet beschikbaar zijn van de IT-tool of niet goed werkende koppelingen naar de IT-tool.

De Webshop zal zich inspannen voor optimale beschikbaarheid van de website van de Webshop en de koppeling in die website naar de IT-tool van Returnista.
Returnista streeft ernaar Klanten uit zoveel mogelijk momenten voor het ophalen van de Retour te laten kiezen. Returnista biedt klanten in beginsel de mogelijkheid ten minste één tijdslot van 1 uur voor het ophalen van de Retour te kiezen dat vanaf 1 werkdag. van het moment van aanmelden van de Retour ligt.

Returnista streeft ernaar de Retour binnen 3 werkdagen na het ophalen van de Retour bij de Webshop te bezorgen. Als Returnista een Retour later dan 5 werkdagen na het ophalen van het Retour bij de Webshop bezorgt of er niet in slaagt de Retour op te halen tijdens het gereserveerde Tijdslot, zal de Webshop contact opnemen met Returnista om een termijn af te spreken waarbinnen de Retour alsnog wordt afgehaald en bezorgd. Returnista is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van de eventuele niet-ophaling en/ofvertraging bij het ophalen en afleveren.

Artikel 7 Vergoeding

Een Retour betreft één pakket. Ook indien meerdere pakketten tegelijk worden aangemeld voor ophaling vanaf hetzelfde adres binnen hetzelfde tijdslot, wordt iedere aanmelding gerekend als afzonderlijke Retour.

Returnista zal de tarieven voor de Webshop verhogen op 1 januari van ieder kalenderjaar, maximaal conform de voor dat jaar van toepassing zijnde NEA index.  Returnista laat uiterlijk 1 december van ieder jaar weten welke tarieven zij het volgende kalenderjaar hanteert.

Het tarief is ook verschuldigd als Returnista de Retour niet kan uitvoeren door toedoen van de Webshop of haar klant (onder andere bij geen gehoor op het Ophaaladres op ieder willekeurig moment binnen het aangevraagde tijdslot).

Returnista brengt geen tarief voor een Retour in rekening als zij een klant, Ophaallocatie of Retour weigert. Dat is anders als de reden voor de weigering pas blijkt op het moment dat Returnista de Ophaallocatie bezoekt en voor rekening van de Webshop of de klant van de Webshop komt (bijvoorbeeld sprake als het formaat of gewicht van de Retour meer dan de in de samenwerkingsovereenkomst genoemde maxima is of de Retour om andere redenen in redelijkheid niet aanvaardbaar is). In dat geval is de Webshop wel betaling van het tarief verschuldigd.

Returnista is ten allen tijde bevoegd haar dienstverlening op te schorten als de Webshop één of meer facturen langer dan de betaaltermijn onbetaald laat.

De Webshop is niet gerechtigd facturen van Returnista te verrekenen met eventuele eigen facturen of vorderingen, behalve voor zover het gaat om boetes waarvan Returnista niet betwist dat die verschuldigd zijn.

Artikel 8 Overmacht

Returnista kan zich op overmacht te beroepen als de uitvoering van haar verplichtingen onder deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen (zoals bijvoorbeeld natuurrampen, terroristische aanslagen, stakingen en/of storingen bij derden die internetverkeer onmogelijk maken). Als dat aan de orde is, laat Returnista de Webshop zo spoedig mogelijk weten dat er sprake is van overmacht. In dat geval worden haar verplichtingen opgeschort zonder dat Returnista aansprakelijk zal zijn of worden voor de vertraging en/of schade die daardoor ontstaat. Als de overmacht langer dan 1 maand duurt, zijn beide Partijen bevoegd deze Overeenkomst door een schriftelijke verklaring per direct te beëindigen.


Artikel 9 Aansprakelijkheid, vrijwaring en verplichting verzekering Webshop

Returnista is verantwoordelijk voor de Retour vanaf het moment van feitelijke inontvangstneming bij het Ophaaladres tot het moment van de aflevering op het aangegeven adres van de Webshop.

Behalve in geval van opzet of grove schuld van de bestuurders en/of feitelijk leidinggevende van Returnista, is alle aansprakelijkheid van Returnista uit welken hoofde dan ook ten opzichte van de Webshop in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag zij op grond van art. 8:1105 BW verschuldigd is of – als art. 8:1105 BW niet van toepassing is – tot maximaal EUR 5.000,--.

Returnista is in geen geval aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die de Webshop lijdt door welk eventueel tekortschieten van Returnista dan ook.

Werknemers, bestuurders en aandeelhouders van Returnista zijn geen partij bij overeenkomsten met Returnista. Returnista en de Webshop komen hierbij echter overeen dat de eventuele aansprakelijkheid van werknemers, bestuurders en aandeelhouders van Returnista voor al hun eventuele handelen en nalaten voor zover dat samenhangt met werkzaamheden van Returnista, behoudens in geval van opzet of grove schuld, eveneens beperkt zal zijn tot maximaal het bedrag dat Returnista op grond van art. 8:1105 BW verschuldigd is of – als art. 8:1105 BW niet van toepassing is – tot maximaal EUR 5.000,--.

De Webshop vrijwaart Returnista van eventuele directe aanspraken van klanten van de Webshop die samenhangen met de dienstverlening van Returnista in het kader van deze overeenkomst en zal Returnista in voorkomend geval schadeloos stellen voor dergelijke aanspraken.

De Webshop vrijwaart Returnista eveneens tegen aanspraken van derden wegens schade, persoonlijk letsel of dood veroorzaakt door of met (gebrekkige) producten van de Webshop die Returnista in het kader van haar dienstverlening onder zich houdt, heeft gehouden of zal houden. De Webshop zal ter zake een passende aansprakelijkheidsverzekering aanhouden en de polis op het eerste verzoek van Returnista aan haar ter inzage geven.

Art. 10 Data en aanpassingen IT-tool

Data die niet herleidbaar zijn tot individuele klanten die Returnista door haar werkzaamheden in het kader van deze samenwerking vergaart, evenals data op een geaggregeerd niveau, zijn eigendom van Returnista en mag Returnista (ook na afloop van deze overeenkomst) voor de analyses van haar IT-tool gebruiken.

De Webshop zal niet zelfstandig wijzigingen in de IT-tool doorvoeren. Als de Webshop bepaalde nieuwe functionaliteiten, add ons, programma’s, scripts of andere aanpassingen of verbeteringen voorstelt aan Returnista, zullen de eventuele rechten daarop exclusief toebehoren aan Returnista en worden deze reeds thans bij voorbaat overgedragen aan Returnista, de Webshop zal dan een niet-exclusief gebruiksrecht verkrijgen op het gebruik daarvan.

Artikel 11 Geheimhouding

Returnista en de Webshop zullen alle informatie die zij over en weer verkrijgen en waarvan zij begrijpen of in redelijkheid behoren te begrijpen dat die vertrouwelijk is, strikt geheim houden en hun medewerkers verplichten hierover eveneens geheimhouding te betrachten. Vertrouwelijk is in elk geval financiële informatie, alle informatie over Retouren, de software en IT-tool van Returnista, de voorwaarden van deze overeenkomst en eventuele geschillen waarbij de partijen betrokken mochten zijn of raken. Er geldt geen geheimhoudingsverplichting met betrekking tot informatie die openbaar wordt of moet worden gemaakt krachtens wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel. De verplichting tot geheimhouding blijft ook na afloop van deze overeenkomst gelden.

 

Art. 12 Einde samenwerkingsovereenkomst

Het einde van een samenwerkingsovereenkomst tussen Returnista en een Webshop brengt ook automatisch het einde van de bewerkersovereenkomst mee .

Na afloop van een samenwerkingsovereenkomst zullen partijen zich niet langer als partner vande andere partij presenteren of de naam en/of het logo van de andere partij gebruiken. Wel zullen partijen ook na afloop van hun samenwerking het geheimhoudingsbeding uit deze algemene voorwaarden blijven respecteren en blijft ook het beding met betrekking tot het niet misbruiken van de knowhow van Returnista voor een eigen IT-tool van art. 5 van de samenwerkingsovereenkomst gelden.

Partijen zullen er zoveel mogelijk voor zorgen dat geen Tijdslots kunnen worden geboekt die na de beëindigingsdatum liggen. Retouren die in behandeling zijn op het moment van beëindiging zullen conform de samenwerkingsovereenkomst worden afgehandeld.


Artikel 13 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten met en diensteverlening van Returnista en de samenwerking voortvloeiend uit deze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen met betrekking tot overeenkomsten met Returnista, de samenwerking voortvloeiend uit deze overeenkomsten en/of de dienstverlening van Returnista, worden in eerste instantie exclusief voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland, Nederland.